* سایز مواد مصرفی : 1.75 میلی متر
* سرعت پرینت : تا 120 میلی متر در ثانیه
* سرعت حرکت نازل : تا 180 میلی متر در ثانیه
* دمای نازل : تا 270 درجه سانتی گراد
* فایل ورودی : STL,
*  نرم افزار : Cura  (یکی از کامل ترین و ساده ترین نرم افزار های اسلایس پرینتر های سه بعدی )
* ورودی SD CARD (پرینت قطعات بدون نیاز به اتصال با کامپیوتر ) نصب این کیت در صورت نیاز
* وزن : 35 کیلوگرم
* یک سال ضمانت

* سایز پرینت : 40×40×40 سانتی متر
* دقت پرینت : 100 میکرون
* ضخامت لایه‌ها : 60 تا 400 میکرون (قابل تنظیم)
* تعداد نازل : 1 عدد در صورت نیاز اتصال نازل دوم
* اکسترودر Ed3
* اندازه نازل : 0.2 میلی متر (قابل تعویض با 0.2 – 0.4 – 0.5 -)
* مواد مصرفی : 20 نوع
ABS, PLA, FLEXIBLE, WOOD, METAL, PA, PP, PC, PA
FIBER CARBON, POM, T GLASS, HIPS, CE ABS, PVA, AP PLA

قیمت : 3.700.000 تومان

مدل Prusa Mega 40-40-40cm

خدمات ما

* سایز مواد مصرفی : 1.75 میلی متر
* سرعت پرینت : تا 120 میلی متر در ثانیه
* سرعت حرکت نازل : تا 180 میلی متر در ثانیه
* دمای نازل : تا 270 درجه سانتی گراد
* دمای صفحه پرینت : تا 120 درجه سانتی گراد
* فایل ورودی : STL,
*  نرم افزار : Cura  (یکی از کامل ترین و ساده ترین
نرم افزار های اسلایس پرینتر های سه بعدی )
* ورودی SD CARD (پرینت قطعات بدون نیاز به اتصال با
کامپیوتر ) نصب این کیت در صورت نیاز
* وزن : 12 کیلوگرم
* یک سال ضمانت

* سایز پرینت : 20×20×20 سانتی متر
* دقت پرینت : 100 میکرون
* ضخامت لایه‌ها : 60 تا 400 میکرون (قابل تنظیم)
* تعداد نازل : 1 عدد در صورت نیاز اتصال نازل دوم
* اکسترودر Ed3
* اندازه نازل : 0.2 میلی متر (قابل تعویض با 0.2 – 0.4 – 0.5 -)
* مواد مصرفی : 20 نوع
ABS, PLA, FLEXIBLE, WOOD, METAL, PA, PP, PC, PA
FIBER CARBON, POM, T GLASS, HIPS, CE ABS, PVA, AP PLA
* سایز مواد مصرفی : 1.75 میلی متر
* سرعت پرینت : تا 120 میلی متر در ثانیه

قیمت : 1.350.000 تومان

مدل Prusa i3 20-20-20cm

خدمات ما

* سایز مواد مصرفی : 1.75 میلی متر
* سرعت پرینت : تا 120 میلی متر در ثانیه
* سرعت حرکت نازل : تا 180 میلی متر در ثانیه
* دمای نازل : تا 270 درجه سانتی گراد
* فایل ورودی : STL,
*  نرم افزار : Cura  (یکی از کامل ترین و ساده ترین نرم افزار های اسلایس پرینتر های سه بعدی )
* ورودی SD CARDپرینت قطعات بدون نیاز به اتصال باکامپیوتر ) نصب این کیت در صورت نیاز
* وزن : 14 کیلوگرم
* یک سال ضمانت

* سایز پرینت : 20×30×20 سانتی متر
* دقت پرینت : 100 میکرو
* ضخامت لایه‌ها : 60 تا 400 میکرون (قابل تنظیم)
* تعداد نازل : 1 عدد در صورت نیاز اتصال نازل دوم|
* اکسترودر Ed3
* اندازه نازل : 0.2 میلی متر (قابل تعویض با 0.2 – 0.4 – 0.5 (
* مواد مصرفی : 20 نوع
ABS, PLA, FLEXIBLE, WOOD, METAL, PA, PP, PC, PA
FIBER CARBON, POM, T GLASS, HIPS, CE ABS, PVA, AP PLA

قیمت : 1.600.000 تومان

مدل Prusa i3 Wide 20-30-20cm

خدمات ما

* سرعت حرکت نازل : تا 180 میلی متر در ثانیه
* دمای نازل : تا 270 درجه سانتی گرا
* فایل ورودی : STL,
*  نرم افزار : Cura  (یکی از کامل ترین و ساده ترین
نرم افزار های اسلایس پرینتر های سه بعدی )
* ورودی SD CARD (پرینت قطعات بدون نیاز به اتصال با
کامپیوتر ) نصب این کیت در صورت نیاز
* وزن : 4 کیلوگرم
* یک سال ضمانت

* سایز پرینت : 15×18×18 سانتی متر
* دقت پرینت : 100 میکرون
* ضخامت لایه‌ها : 60 تا 400 میکرون (قابل تنظیم)
* تعداد نازل : 1 عدد در صورت نیاز اتصال نازل دوم
* اکسترودر Ed3
* اندازه نازل : 0.2 میلی متر (قابل تعویض با 0.2 – 0.4 – 0.5 -)
* مواد مصرفی : 20 نوع
PLA
* سایز مواد مصرفی : 1.75 میلی متر
* سرعت پرینت : تا 120 میلی متر در ثانیه

مدل Prusa Vision 18-18-15cm

خدمات ما